preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Filipović" Račinovci

Login
Kreativni laboratoriji

Slikovni rezultat za europska unija zajedno do fondova eu

e-Dnevnik

 

Upis u srednju školu

Knjižnica
Katalog knjižnice OŠ "Ivan Filipović" Račinovci

Popis lektire OŠ "Ivan Filipović" Račinovci

 

 

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA SLOBODNO RADNO MJESTO
Autor: Ratko Đurić, 5. 2. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnika o radu Osnovne škole „Ivan Filipović“ Račinovci, ravnateljica Osnovne škole „Ivan Filipović“ Račinovci raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 40 sata tjedno.

Uvjeti:

  • opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu,
  • posebni uvjeti i to:
  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
  • sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,7/17, 68/18, 98/19, 64/20),
  • sukladno odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis,

- diploma, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja,

- dokaz o državljanstvu (domovnica),

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja),

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96, 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi „Ivan Filipović“ Račinovci da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju, obrađuju i objavljuju na mrežnoj stranici Škole u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Ivan Filipović“ Račinovci.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Najkasnije tri (3) dana prije održavanja vrednovanja kandidata, sadržaj i način procjene odnosno testiranja kandidata i drugi izvori za pripremu kandidata, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Osnove škole „Ivan Filipović“ Račinovci, http://os-ifilipovic-racinovci.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“.

Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja (sukladno odluci Povjerenstva) objaviti će se na mrežnoj stranici Osnove škole „Ivan Filipović“ Račinovci, http://os-ifilipovic-racinovci.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnove škole „Ivan Filipović“ Račinovci, http://os-ifilipovic-racinovci.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Filipović“ Račinovci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije potpisivanja ugovora o radu.

NAPOMENA:
S obzirom na izvanredne okolnosti, molimo sve kandidate da se pri dolasku na testiranje i boravku u prostorijama škole pridržavaju epidemioloških mjera, što svakako podrazumijeva nošenje maski te obaveznu dezinfekciju ruku na ulazu škole, nošenje vlastite kemijske olovke za pisanje testa na testiranju i ostale mjere koje su trenutno na snazi.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola „Ivan Filipović“ Račinovci, Ante Starčevića 1, 32262 Račinovci s napomenom: „ZA NATJEČAJ“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen 5. veljače 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA: 602-02/21-07/23

URBROJ: 2212-02-21-2

 

Ravnateljica:

Tamara Ilišević, prof.

 

 

 

 

 

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju